Regulamin

Załącznik nr 1
do uchwały NRL nr 2/21/VIII
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej
 

§ 1

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej, zwanych dalej „Stypendiami NRL” jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

 

§ 2

 1. O stypendia mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia.
 2. O stypendia nie mogą się ubiegać osoby:
  1. ukarane prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;
  2. których prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zostało zawieszone na mocy właściwej rady lekarskiej lub wobec których właściwa rada lekarska orzekła zakaz wykonywania określonych czynności medycznych;
  3. wobec których sąd powszechny orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza lub zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty lub wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
  4. które w dacie składania wniosku posiadają zaległości w opłacaniu składki członkowskiej na rzecz samorządu lekarskiego. 

 

§ 3

 1. Stypendium NRL może być przyznane lekarzowi lub lekarzowi dentyście tylko jeden raz.
 2. Kandydat, któremu nie zostanie przyznane stypendium, może się ubiegać o przyznanie stypendium w kolejnych postępowaniach.
 3. Rezygnacja z przyznanego stypendium uniemożliwia wnioskowanie o przyznanie stypendium w kolejnych edycjach.

 

§ 4

 1. Stypendia przyznaje się w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla jednej osoby.
 2. Stypendium przyznaje się w kwocie pokrywającej:
  1. koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział;
  2. koszty zakwaterowania;
  3. koszty dojazdu;
  4. kwotę ekwiwalentu żywieniowego.
 3. Wniosek o stypendium NRL może dotyczyć wyłącznie wydarzenia, które odbędzie się
  w terminie późniejszym niż data ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium oraz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium.

 

§ 5

Z ogólnej puli środków przeznaczonych w danym postępowaniu na przyznanie stypendiów, na stypendia dla lekarzy dentystów przeznacza się 23% tej puli. W przypadku niewykorzystania w danym postępowaniu puli środków przeznaczonych dla lekarzy albo dla lekarzy dentystów, środki te mogą być wykorzystane na przyznanie stypendiów dla tej samej grupy zawodowej w następnym postępowaniu.  

 

§ 6

 1. Wnioski o stypendia są rozpatrywane cztery razy w roku kalendarzowym (do końca lutego, maja, sierpnia i listopada).
 2. Wyniki poszczególnych postępowań są ogłaszane do końca marca, czerwca, września i grudnia.
 3. Kwota przeznaczona na przyznanie stypendiów w jednym postępowaniu wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku gdy Naczelna Rada Lekarska ustali inną pulę środków na dany rok niż 400.000 złotych, kwota przeznaczona na przyznanie stypendiów w jednym postępowaniu wynosi ¼ puli środków na dany rok.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej puli środków w danym postępowaniu, niewykorzystane środki przechodzą na następne postępowanie. Środki niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na rok następny.
 5. W przypadku stanu zagrożenia epidemią, stanu epidemii lub ogłoszenia stanów nadzwyczajnych Naczelna Rada Lekarska, a w przypadku gdy w terminie rozpatrzenia wniosków nie jest przewidziane posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu lub odwołaniu danego postępowania. Środki niewykorzystane w danym postępowaniu przechodzą na następne postępowanie.
 6. W przypadku rezygnacji z przyznanego stypendium z przyczyn wskazanych w ust. 5 można wnioskować o przyznanie stypendium w kolejnych edycjach.

 

§ 7

1. Osoba ubiegająca się o stypendium wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej www.nil.org.pl oraz załącza następujące dokumenty, o ile posiada kwalifikacje i osiągnięcia potwierdzone w tych dokumentach:

 1. dokument potwierdzający wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego/Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty - dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego;
 2. dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
 3. listę publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata, potwierdzone przez Główną Bibliotekę Lekarską lub Bibliotekę Medyczną funkcjonującą przy odpowiednim uniwersytecie medycznym. Informacja dla publikacji naukowej musi zawierać następujące podpunkty: tytuł publikacji, autorzy, czasopismo, punktacja MNiSZ, punktacja IF, rok publikacji;
 4. oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego, w tym sesji plakatowej – wzór oświadczenia umieszczony jest w załączniku nr 1;
 5. dyplom ukończenia studiów podyplomowych powiązanych tematycznie z ochroną zdrowia;
 6. dokument potwierdzający odbycie stażu lub kursu zawodowego ;
 7. zgodę kierownika ośrodka, w którym będzie się odbywało staż w przypadku stażu indywidualnego - jeśli dotyczy stażu, wzór oświadczenia umieszczony jest w załączniku nr 1; 
 8. Potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4 letnim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wydane przez odpowiednią okręgową izbę lekarską.

2. Wnioski złożone w innym trybie nie będą rozpatrywane.

§ 8

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 9

 1. W celu przeprowadzenia procedury przyznawania stypendiów powołuje się Komisję Stypendialną NRL.
 2. Komisja  Stypendialna NRL jest powoływana na okres kadencji samorządu.
 3. W skład Komisji Stypendialnej NRL wchodzi 5 osób będących delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy, w tym co najmniej jeden członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i jeden lekarz dentysta.
 4. Komisję Stypendialną NRL powołuje Naczelna Rada Lekarska na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
 5. Przewodniczącym Komisji Stypendialnej NRL jest członek Prezydium NRL.
 6. Członkom Komisji Stypendialnej NRL przysługuje zwrot kosztów podróży, diety podróżne, zwrot kosztów noclegu i diety samorządowe na zasadach określonych w uchwale nr 15/02/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12  kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności  na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych.

 

§ 10

Procedura wyłaniania laureatów stypendiów została opisana w załączniku nr 3 do Regulaminu.

 

§ 11

 1. Osoba korzystająca ze stypendium zobowiązana jest do złożenia sprawozdań merytorycznego oraz finansowego z wykorzystania stypendium. Rozliczenie następuje poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na koncie użytkownika systemu stypendialnego.
 2. Sprawozdania składa się za pomocą konta użytkownika systemu stypendialnego wraz z odpowiednimi fakturami lub innymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków  w terminie 3 miesięcy po jego wykorzystaniu.
 3. Faktury potwierdzające poniesione wydatki muszą być wystawione na Naczelną Izbę Lekarską.
 4. Sprawozdanie jest oceniane przez Komisję Stypendialną NRL.
 5. W razie wykorzystania stypendium niezgodnie z celem określonym we wniosku lub w razie niezłożenia sprawozdania z wykorzystania stypendium, kwota wypłaconego stypendium podlega zwrotowi w całości lub zakwestionowanej części.  
 6. Sprawozdanie merytoryczne może być opublikowane na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Załącznik nr 1 - Zgody i oświadczenia

Zgoda ośrodka na odbycie stażu ( tylko w przypadku wyjazdu indywidualnego)
 

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Nazwa jednostki odbywania stażu:
Adres:
Dane kontaktowe:
Okres wyjazdu:
 

Wyrażam zgodę na odbycie stażu zawodowego.

………………………………………………………                                                       …………………………………………………………
Podpis kierownika/ordynatora/                                                                                                       podpis wnioskodawcy
lekarza/lekarza dentystę kierującego
oddziałem/kliniką/ośrodkiem


Consent form for the internship (only in case of an individual internship)

First name:
Family name:
Polish ID numer (PESEL):
Name of the Center of internship:
Address:
Contact details:
Internship period:
 

I agree to the internship.

………………………………………………………                                                       …………………………………………………………
signature of  the person in charge/ordynator/                                                                                   applicant’s signature 
doctor/dentist  in charge
department/clinic/center

Oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego (w tym sesji plakatowej)

 

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Tytuł wygłoszenia/prezentacji:
Miejsce wygłoszenie/prezentacji:
Rok wygłoszenia/prezentacji

Oświadczam, ze powyższe dane są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności cywilno-prawnej za przedstawienie nieprawdziwych informacji.

 

Data i podpis wnioskodawcy ……………………………………………………….
 

 

 

Załącznik nr 2 – Zasady oceny wniosków

Oceniany aspekt

Podpunkty

Warunki oceny

Skala oceny

Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego/Państwowego lub Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku LEK/LEP i LDEK/LDEP wynik procentowy z egzaminu jest przeliczany według zasady 1% = 1 pkt z zaokrągleniem do 0,5.

W przypadku PES obowiązuje następujące kryterium przeliczania oceny końcowej na skalę punktową.

5 = 100 pkt
4,5 = 90 pkt
4 = 80 pkt
3,5 = 70 pkt
3  = 60 pkt

0-100

Doświadczenie zawodowe

5 pkt. – uzyskana specjalizacja 
3 pkt. – w trakcie specjalizacji 
1 pkt. – za ukończenia studiów podyplomowych powiązanych tematycznie z ochroną zdrowia 
2 pkt – realizowanie szkolenia specjalizacyjnego w ośrodku nieakademickim.
3 pkt – dopełnienie obowiązku dokształcenia zawodowego[1]

0 – 7 (w razie suma punktów uzyskanych przez kandydata jest większa niż 7, kandydat wskazuje 7 punktów).

Doświadczenie naukowe

5 pkt. – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
2 pkt. – tytuł doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
1 pkt – każda praca naukowa opublikowana w czasopiśmie z współczynnikiem oddziaływania IF (nie więcej jednak niż 2 pkt łącznie)
0,5 pkt. – każda praca naukowa opublikowana w czasopiśmie bez współczynnika oddziaływania IF (nie więcej jednak niż 2 pkt łącznie)
1 pkt – ogłoszenie zjazdowe/prezentacje plakatu na zjeździe/konferencji/kongresie międzynarodowym (nie więcej jednak niż 2 pkt łącznie) 
0,5 pkt. – ogłoszenie zjazdowe/prezentacje plakatu na zjeździe/konferencji/kongresie krajowym (nie więcej jednak niż 2 pkt łącznie)

0 – 7 (w razie suma punktów uzyskanych przez kandydata jest większa niż 7, kandydat wskazuje 7 punktów).

Kursy i staże zawodowe

2 p – odbyty staż zawodowy zagraniczny
1p – odbyty kurs zawodowy zagraniczny
0,5 p – odbyty staż zawodowy polski 
0,25 p – odbyty kurs zawodowy polski

0 – 5 (w razie suma punktów uzyskanych przez kandydata jest większa niż 5, kandydat wskazuje 5 punktów).

Wybór placówki i uzasadnienie lub wybór kursu

Nazwa placówki, kursu, warsztatów,

Oceniane przez Komisję Stypendialną NRL

0 –10

Uzasadnienie wyboru

Oceniane przez Komisję Stypendialną NRL

0 – 10

 

Załącznik nr 3
Procedura wyłaniana laureatów stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.nil.org.pl.
 2. Terminy składania wniosków upływają z końcem lutego, maja, sierpnia i listopada.
 3. Wyniki są ogłaszane najpóźniej do końca marca, czerwca, września i grudnia.
 4. W przypadku uzyskania tej samej punktacji przez dwie lub więcej osób na ostatnim miejscu listy rankingowej w danej grupie zawodowej, i wykorzystaniu puli finansowej w danym postępowaniu, o przyznaniu stypendium decyduje wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego/Państwowego lub
  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.
 5. Wnioski pod względem formalnym sprawdza pracownik biura NIL. Następnie wnioski są przesyłane do Komisji Stypendialnej NRL celem dokonania oceny merytorycznej.
 6. Wszyscy członkowie Komisji Stypendialnej NRL są uprawnieni do oceny wniosków.
 7. W przypadku wniosku dotyczącego członka Komisji Stypendialnej NRL lub w przypadku gdy między członkiem Komisji Stypendialnej NRL a wnioskodawcą zachodzi stosunek rodzinny, osobisty lub służbowy tego rodzaju, że mogłoby to wywoływać wątpliwości co do bezstronności, członek Komisji jest wyłączany od rozpatrywania wskazanego wniosku. 
 8. Każdy z wniosków jest analizowany i  oceniany według zasad określonych w załączniku nr 2.
 9. Na podstawie uzyskanej punktacji powstaje lista rankingowa kandydatów – odrębnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów.
 10. Po stworzeniu listy rankingowej przewodniczący Komisji Stypendialnej NRL przedstawia ją na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej lub Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. 
 11. Naczelna Rada Lekarska, a w  przypadku gdy w terminie rozpatrzenia wniosków nie jest przewidziane posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyznaje stypendia na podstawie propozycji Komisji Stypendialnej NRL lub odrzuca listę rankingową, jeśli zastosowane kryteria oceny budzą zastrzeżenia, zobowiązując Komisję Stypendialną NRL do ponownej analizy i oceny wniosków.
 12. Stypendia otrzymują osoby z największą liczbą punktów, które uzyskały co najmniej 65% możliwych do uzyskania punktów.
 13. Liczba przyznanych stypendiów zależy od funduszy pozostających do dyspozycji Komisji.
 14. Decyzja Naczelnej Rady Lekarskiej lub Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących przyznawania stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 15. Osoby, którym przyznano, lub które nie uzyskały stypendium, zawiadamia się o wyniku postępowania na podany przez nich adres mailowy, informacja znajduje się także na koncie użytkownika systemu stypendialnego.

 

 

[1]nie dotyczy osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.