Aplikuj o stypendium
Naczelnej Rady Lekarskiej

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej

jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

O stypendium mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia. Stypendia przyznaje się w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla jednej osoby.

Stypendium przyznaje się w kwocie pokrywającej:

  • koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział;

  • koszty zakwaterowania;

  • koszty dojazdu;

  • kwotę ekwiwalentu żywieniowego.

Wniosek o stypendium NRL może dotyczyć wyłącznie wydarzenia, które odbędzie się w terminie późniejszym niż data ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium oraz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium.

3 Proste kroki dzielą Cię
od złożenia wniosku

1. Zarejestruj się
2. Zaloguj się
3. Złóż wniosek

ZŁÓŻ WNIOSEK